NICs -> Teledat

- Teledat_FastEthernet_USB_V201T_W98_2001